Artikeln publicerades 15 december 2023

Vatten som rinner ut ur ett stort betongrör.

Fyra projekt får medel för strategiska satsningar

Under året har hela åtta ansökningar kommit in om tilldelning av VA-kluster Mälardalens medel för strategiska satsningar. Fyra av dem fick ja.

VA-kluster Mälardalen avsätter årligen 224 000 kr för strategiska satsningar. Tanken är att pengarna ska kunna användas för att initiera projekt, göra mindre förstudier eller litteraturstudier med mera.

Följande principer gäller för ansökan om medel för strategiska satsningar:

  • Det står alla medlemmar fritt att ansöka om medel för strategiska satsningar.
  • Medlen ska användas av klustrets medlemsorganisationer.
  • Medel kan tilldelas ett eller flera projekt.
  • Beslut om tilldelning av medel fattas av ledningsgruppen. Detta görs två gånger per år (april och oktober).

Under 2023 kom det in hela åtta ansökningar motsvarande ett totalbelopp på närmare 1,7 miljoner kronor. Det fanns 448 000 kr i potten, vilka ledningsgruppen fördelade på dessa fyra projekt:

  • Avloppsvattenrening genom partiell denitrifikation-hydroxyapatit kopplad process (PD-HAP). Agniezska Renman, KTH
  • Vägen mot klimatneutralt VA. Madelen Malm, RISE
  • PFAS-rening på kommunala reningsverk med skumfraktionering – koncepttest. Andriy Malovanyy, IVL
  • Akustisk sensorteknologi för realtidsövervakning av flockar vid behandling av avloppsvatten. Sina Borzooei, IVL