Vatten i ett glas med grön bakgrund

Om klustret

VA-kluster Mälardalen arbetar med forskning och utbildning inom vatten- och avloppsområdet. Klustret bildades 2010 och dess medlemmar samarbetar brett kring frågor som rör hantering av avloppsvatten och slam. Medlemmar är universitet och högskolor, VA-organisationer och forskningsinstitut.

Ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten- och avloppsområdet

Mälardalsklustret arbetar med stöd från Svenskt Vatten Utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och är en del av satsningen som Svenskt Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gör på projektprogram för högskolor och universitet. Klustret har också finansiellt stöd från ett antal VA-organisationer i Mälardalsregionen.

Vår styrka är att personal på reningsverk och forskare tillsammans arbetar med de utmaningar som branschen står inför. Den samlade kompetensen bland klustrets medlemmar inom mätteknik, styrning och modellering med tillämpning mot avloppsvattenrening är unik i Sverige. Målet är att bidra till en effektivisering av våra avlopps- och slamhanteringssystem med hänsyn tagen till energi- och resursutnyttjande.

Vision

VA-kluster Mälardalens vision är att vara en katalysator för tillämpad VA-forskning och på lång sikt bidra till ett antal positiva effekter för hela branschen, så att klustret på 10–20 års sikt bidrar till:

  1. Tillämpad VA-forskning. Forskningsresultat tillämpas och forskningen sker utifrån verkliga förutsättningar. Resultaten ger lösningar för att effektivisera avloppssystem och skapa säker näringsåterföring utifrån ett helhetsperspektiv för en bättre miljö.
  2. Stärkt VA-utbildning och kompetens. Högskoleutbildningar inom VA får en högre relevans och attraktivitet vilket försörjer branschen med kompetent personal och vidareutbildade yrkesverksamma.
  3. Utökad finansiering till VA-forskning. VA-kluster Mälardalens är en bas för att attrahera nationella och internationella forskningsmedel. Detta möjliggörs genom klustrets starka nätverk och kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom VA-kluster Mälardalen, nationellt och internationellt.
  4. Tekniksprång inom VA-området. Forskning och innovation i samverkan mellan universitet, institut och VA-organisationer ger möjlighet till snabb utveckling.
  5. Nätverk och samarbetsprojekt. VA-kluster Mälardalen är ett stöd för klustrets medlemmar, främjar samarbeten oavsett organisationsstorlek och möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte i Mälardalen, nationellt och internationellt.

Utbyte med andra kluster

VA-kluster Mälardalen är ett av Svenskt Vattens fyra forskningskluster i Sverige.
De är tematiskt indelade:

Det tydligaste samarbetet klustren emellan är Vattenforskarskolan AquaClim som drivs gemensamt för doktorander och yrkesverksamma inom klustren.
I övrigt sker samarbetet genom gemensamma bidrag till konferenser och mässor, samt i de ämnesgrupper som klustren driver.
Forskningsprojekt är ett naturligt sätt att samarbeta, vilket framför allt sker med VA-teknik Södras medlemmar med gemensamma ansökningar och projektsamarbeten.

Läs vad Svenskt Vatten skriver om forskningsklustren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.