Artikeln publicerades 23 augusti 2023

Ett tjugotal personer som sitter runt bord och diskuterar.

EU:s avloppsdirektiv i fokus på internatet

VA-kluster Mälardalens internat 2023 hölls 22–23 augusti på Engsholms slott på Mörkö söder om Södertälje. Ett 40-tal deltagare från klustrets medlemsorganisationer träffades under två dagar för att dela kunskap och erfarenheter samt diskutera och utveckla nya projektidéer.

Första dagen inleddes med ett studiebesök på Himmerfjärdsverket där Syvab genomför ett stort om- och utbyggnationsprojekt för att klara ökad belastning och nya krav. De nya utsläppskraven, med 6 mg N/l, 0,2 mg P/l och 5 mg BOD7/l, innebär att föroreningsmängderna kommer att minska, trots 100 000 fler anslutna personer. Processen i det nya Himmerfjärdsverket kommer att bestå av kväverening genom aktivslamprocess samt filtrering med membran. Pilotförsök med granulärt aktivt kol för läkemedelsrening pågår.

Avloppsdirektivet brister i skydd för miljön

Resten av dagen ägnades till största delen åt det nya avloppsdirektivet. Anders Finnson från Svenskt vatten redogjorde för direktivets innehåll och vilken påverkan det kommer att få på svenska kommuner.

Svenskt vatten är positivt till att ett nytt förslag till direktiv har tagits fram. Dock finns brister, där den allvarligaste anses vara avsaknaden av regler som skyddar miljön och samhällskostnaderna från de negativa följderna av försämringsförbudet efter Weserdomen. Svenskt vatten anser även att det finns en stor risk att svenska reningsverk blir straffade trots att avloppsvattenreningen i Sverige är en av världens mest effektiva. Bland annat beror det på den definition av ”tätort” som EU-kommissionen använder, att ingen hänsyn längre ska tas till kväveretention samt att läkemedelsrening kommer att krävas på många reningsverk.

Osäkerheter om kraven och oro för tidsaspekten

Värdorganisationerna Syvab, SVOA, Käppalaförbundet och Roslagsvatten redovisade hur de förväntas bli påverkade av det nya avloppsdirektivet och vilken hänsyn de tar till det i sin planering.

Deltagarna fick i en rundaborddiskussion försöka svara på frågan Utifrån kraven i det nya avloppsdirektivet, vilken kunskap/forskning/utveckling behövs för att möta kraven?. Det kunde konstateras att det finns många osäkerheter och frågetecken kring krav samt en viss oro kring tidsaspekten och den korta genomförandetid som har föreslagits.

Många idéer till nya projekt

Inför internatet fick deltagarna anmäla en projektidé som sedan skulle utvecklas under en workshop. Ett flertal idéer hade kommit in:

  • Regional reaktiveringsanläggning för GAK (granulärt aktivt kol) inom VA-klustrets område? – Andriy Malovanyy, IVL
  • Vägen mot ett klimatneutralt VA – Madelen Malm, RISE
  • Successes and Challenges in N2O Control – A Deep Dive into the Practical Implementation of Current Strategies – Sina Borzooei och Erik Lindblom, IVL
  • Application of Computer Vision for Microscopy Images: A Revolutionary Approach in Predicting Activated sludge settling characteristics – Sina Borzooei, IVL
  • Slampyrolys och biokolproduktion: kvalité, energi och användningar- Sahar Dalahmeh, Uppsala universitet
  • Avloppsvatten som en källa för vätgasproduktion: Teknisk prestation och systemperspektiv – Sahar Dalahmeh, UU
  • PFAS i slamgödslad åkermark och deras spridning till miljö – Sahar Dalahmeh, UU
  • Resursåtervinning av fosfor, metaller och REE från slam/bottensediment – Agnieszka Renman, KTH
  • Utveckling av innovativ P-avskiljningsprocess som möjliggör för Anammox att uppnå ett effektivt P-avlägsnande med bibehållen hög kväveborttagning – Agnieszka Renman, KTH

Under internatets andra dag diskuterade idéägarna sin projektidé tillsammans med intresserade för att utveckla idén och utröna hur den ska tas vidare. Möjligheten att ansöka om medel från klustrets strategiska pott presenterades.

Vill du veta mer om något av projekten? Kontakta Hanna Molin för att få kontaktuppgifter till personerna ovan.

Klustergruppsmöte avlutade internatet

Internatet avslutades med årets klustergruppsmöte. Bland annat valdes Christer Rydén från Örebro kommun till ordinarie ledamot i ledningsgruppen och som ersättare i styrgruppen. Louise Boiesen, Enköpings kommun, valdes som ersättare i ledningsgruppen. Enköpings kommun har tilldelats posten som ordinarie ledamot i styrgruppen och kommer inom kort att utse en person till det uppdraget.

Nästa års vintermöte arrangeras av Mälardalens universitet, Örebro kommun, Mälarenergi Eskilstuna energi och miljö och RISE. Internatet 2024 arrangeras av Lunds universitet, Tekniska verken, Växjö kommun, Nodra och IVL.