Artikeln publicerades 20 juni 2023

Schematisk bild av hur digitala tvillingar fungerar. Till vänster: Fysiskt system, till  höger: en virtuell kopia.

Visualisering av konceptet digital tvilling. Det fysiska systemet har en virtuell kopia (en eller flera modeller) som kan användas för feldetektion, prediktivt underhåll, prognoser, trender eller för att välja börvärden.

Digital pilot driftsatt på Henriksdal

Efter en tids modellutveckling inom HP-projektet Implementering av digitala tvillingar på reningsverk har det blivit dags för försök med realtidsdata genom en digital pilot på Henriksdals reningsverk.

Digitala tvillingar är ett hett ämne inom många sektorer, så även inom VA-branschen.

En digital tvilling skiljer sig från sig från traditionella processimuleringsmodeller genom att ha en kontinuerlig och automatiserad dataöverföring mellan det fysiska systemet och den digitala kopian (det vill säga modellen). Data samlas in från sensorer, maskinutrustning och labbanalyser i det fysiska systemet – i det här fallet reningsverket. Efter validering av data, exempelvis genom man filtrerar bort avvikande värden, kan den användas i den virtuella kopian.

Vad den virtuella kopian innefattar varierar beroende på användningsområde. Det kan vara mjukvarusensorer, modeller för feldetektion, för modellprediktiv styrning eller en komplett modell över reningsverket. Användningsområdena tros vara många, däribland prediktivt underhåll, prognoser, trender, mjukvarusensorer eller för att hitta optimala börvärden.

Beslutsstöd för mer effektiv drift

HP-projektet Implementering av digitala tvillingar på reningsverk syftar till att studera hur processmodeller kan användas i realtid som beslutsstöd för att få en effektivare drift med minskade störningar och fel, men också för prediktivt underhåll, feldiagnostik eller modellbaserad styrning.

En del av projektet syftar även till att öka förståelsen för hur implementering av processmodeller och avancerade beräkningar kan genomföras nära realtid i befintlig IT-infrastruktur.

Realtidsstudie i samarbete med Siemens

Nu pågår försök med realtidsdata på Henriksdals reningsverk i Stockholm, vilket möjliggörs genom en digital pilot tillsammans med Siemens.

Siemens programvara Industrial Edge, och mer specifikt deras applikation Live Twin, är ett system som kan användas för att enkelt importera processmodeller och göra modellberäkningar eller simuleringar processnära och i realtid. Än så länge har försök gjorts med en mjukvarusensor för returslamflödet men ytterligare försök planeras under året.

Vill du veta mer om projektet eller försöken? Kontakta Hanna Molin, IVL/Lunds universitet.

Ta del av Hanna Molins doktorandarbete vid ett seminarium 12 januari 2024.
Läs mer här!