Artikeln publicerades 23 december 2022

Nodra har undersökt vattenverkslammets påverkan på Slottshagens ARV

I det första reningssteget på Borgs vattenverk avskiljs föroreningar vilket bildar ett slam, vattenverkslam. I Norrköping har vattenverkslammet släppts tillbaka till Motala ström utan rening sedan 1940-talet, men på senare år har hårdare krav ställts vilket lett till att vattenverkslammet bedöms som ett verksamhetsavfall. Nodra arbetar därför med att hitta en lösning för att på bästa sätt omhänderta vattenverkslammet. Det finns två lösningar, ta hand om vattenverkslammet på Borg eller släppa det via ledningsnätet till Slottshagens ARV.

Nu är Nodra klara med ett första test och utvärdering att släppa vattenverkslam till avloppsreningsverket. Vattenverkslammets påverkan på avloppsreningsverket har undersökts genom att stänga av och på tillflödet av vattenverkslam till avloppsreningsverket i olika perioder. De främsta påverkansområdena som identifierats är slamavvattning och förfällning, det har också fastställts att vattenverkslammet har en negativ påverkan vad gäller att klara Revaq-krav.

Vid förfällningen har en positiv påverkan vad gäller åtgång av fällningskemikalie setts, dosen har utan problem minskats med 40%. Just nu pågår ett exjobb som undersöker vattenverkslammets påverkan på förfällningen i labbskaleförsök för att ytterligare tydliggöra vattenverkslammets påverkan.

Vad gäller slamavvattning har flera negativa effekter setts: rötslammet har blivit svårare att avvattna vilket lett till högre polymeråtgång, mindre redundant system och ett sämre resultat i TS samt därav högre kostnad för avyttring av slam. Under testperioden med vattenverkslam minskade TS-halten med 2,5 % jämfört med period utan vattenverkslam.