En kvinna står vid en poster och berättar för några sittande personer.

Utbildning för framtiden

Klustrets deltagare arbetar för att utbilda framtidens anställda inom VA-branschen. Ett mål är att lyfta fram VA som ett viktigt och intressant ämne med många samhälls- och miljötillämpningar.

Grundutbildning

Klustrets lärosäten erbjuder grundutbildning och utbildning av både civilingenjörer och mastersstudenter med spetskompetens inom VA. Med klustret som bas får studenterna både en mer verklighetsnära och forskningsnära utbildning samt även i högre utsträckning studiebesök och examensarbeten hos deltagande VA-organisationer. Klustrets målsättning är att bidra till VA-utbildningar i toppklass och att lyfta fram VA som ett viktigt område för en hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om klustrets lärosäten på sidan Medlemmar.

Examensarbeten

Examensarbeten är ett bra sätt att knyta högskolornas forskning till verksamheten vid de kommunala VA-bolagen. Vid lärosätena i Mälardalsklustret utförs årligen cirka 20 examensarbeten som berör i princip alla områden inom VA-sektorn, ofta i samarbete med reningsverken i klustret. Några exempel är framtidens VA-system, kväve- och fosforrening, biogas, reglerteknik med tillämpning mot avloppsvattenrening, miljösystemanalys och VA och sanitet i låginkomstländer.

Aktuella önskemål om examensarbeten

Utvärdering och optimering av FAST-dosering med hjälp av DOE (30 hp) Pdf, 181.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Under 2020 startades en storskalig om- och utbyggnad av Himmerfjärdsverket för att bygga ut både reningseffektiviteten och kapaciteten då nya reningskrav har satts och de anslutna kommunerna växer. Under ombyggnationen stängs minst en av åtta linjer av, vilket minskar kapaciteten i det befintliga verket. För att underlätta reningen under ombyggnadsåren infördes ett FAST-system (Försedimentering, Avskiljning av Suspenderat material med Trippeldosering), en fällningsstrategi med syftet att minska den organiska belastningen på resterande linjer. Syftet med examensarbetet är att med hjälp av DOE (Design of Experiments) och passande mjukvara (ex. MODDE) utvärdera FAST-doseringen och ta fram förslag på optimala doseringsstrategier. De tre kemikalierna ska vägas mot varandra och en eller flera optimala doseringsstrategier av varje ska föreslås, med fokus på avskiljningen av suspenderat material och löst fosfor.
Kontakt: Maja Lundell, Syvab

Understanding the mass balance of heavy metals in wastewater treatment plants (30 hp) Pdf, 149.7 kB, öppnas i nytt fönster.
The goal of this thesis is to perform a mass balance of the heavy metals by looking at different streams in several Swedish wastewater treatment plants. You will try to investigate the reasons for potential deviation in the mass balance (i.e., when the concentrations of the metals do not add up). Mass balance studies will be based on monthly data available for (i) Mälarenergi, (ii) Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö and (iii) Käppalaförbundet, for the most important heavy metals. Depending on the output from the mass balance, further investigations will be decided upon discussion with the supervisor. Further work may include (i) a literature search (e.g., identification of likely source of specific metals) or (ii) additional sampling and chemical analysis at specific points of the plants.
Contact: Lara Carvalho, Mälardalens universitet

Life Cycle Assessment (LCA) of Urine Recycling in Residential Spaces: Evaluating Sustainable Treatment Locations and Configurations (30 hp) Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.
This master's thesis project offers an exciting opportunity to delve into the critical field of sustainable sanitation through the lens of urine recycling systems. The project aims to conduct a comprehensive Life Cycle Assessment (LCA) to evaluate different urine recycling system configurations and determine the most environmentally sustainable treatment location for urine in residential buildings.
As a master's student researcher, you will have the opportunity to:

 • Conduct an extensive literature review on urine recycling systems, LCA methodologies, and sustainable sanitation practices.
 • Collaborate with seniors in the field to design and plan a systematic LCA study.
 • Collect data on urine recycling systems, considering various treatment locations such as at the toilet, in a basement, or at a decentralized treatment plant.
 • Analyze and interpret LCA results to assess the environmental impacts of different urine recycling configurations.
 • Explore innovative approaches and propose recommendations for optimizing urine recycling systems in residential spaces.
 • Present your findings through a master's thesis, which may contribute valuable insights to the field of sustainable sanitation and resource management.

Contact: Abdulhamid (Abood) Aliahmad, SLU

Primary sludge hydrolysis for sustainable biological nitrogen and phosphorus removal (30 hp) Pdf, 175.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Nitrogen removal from wastewater is accomplished by a combination of biological processes of nitrification and denitrification. For denitrification, a carbon source is needed to reduce nitrate to nitrogen gas. Phosphorus removal in Sweden is often accomplished by chemical precipitation. Biological phosphorus removal is however an interesting option since it does not rely on the supply of precipitation chemicals and allows for easier phosphorus recovery. Biological phosphorus removal requires readily available organic substrate in the form of volatile fatty acids (VFA). Carbon source for effective nitrogen and phosphorus removal can be produced by hydrolyzing/fermenting primary sludge. The process has been tested at a temperature of 36 C (with heating) in previous IVL projects and at ambient temperature in a project led by Sweden Water Research and Tekniska Verken in Linköping.

The aim of the project is to:

 • Investigate the influence of temperature on VFA production by hydrolysis
 • Investigate the influence of hydraulic retention time on VFA production
 • Select the optimum combination of temperature and hydraulic retention time for maximizing the VFA yield while minimizing the energy requirement

Contact: Andriy Malovanyy, IVL Swedish Environmental Research Institute

Lustgasbildning i rejektvattenbehandlingen på Bromma reningsverk i Stockholm – förekomst och åtgärder (30 hp) Pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster.
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) arbetar sedan en lång tid med att kartlägga och minska utsläppet av växthusgaser från sina två reningsverk i Bromma och Henriksdal. Lustgas är en mycket potent växthusgas som kan bildas i mindre eller större omfattning vid biologisk kväverening. På Bromma reningsverk finns instrument för mätning av lustgas i frånluftsflödet från rejektvattenbehandlingen (Annamox), förutom mer traditionella instrument för mätning av syrehalt, pH, flöde och temperatur. Det övergripande målet med projektet är att identifiera och verifiera samband mellan driften av kvävereningsprocessen och lustgasproduktionen i rejektvattenbehandlingen på Bromma reningsverk.

Projektet innefattar bland annat:

 • Bearbetning av driftdata, inklusive tidigare genomförda experiment.
 • Försöksplanering och test av olika driftscenarier i fullskala.
 • Manuella mätningar i rejektanläggningen som komplement till onlinemätare.
 • Utvärdering av resultat från försöken, inklusive enkel processmodellering eller sambandsanalys utifrån aktuella driftdata.
 • Utifrån resultat föreslå strategier för drift med minimal lustgasproduktion.

Kontakt: Kristina Stark Fujii, Stockholm Vatten och Avfall


Forskarutbildning

Inom forskarutbildningen bidrar klustret med kurser, framför allt genom vattenforskarskolan AquaClim Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är öppen för såväl doktorander som yrkesverksamma. Den drivs gemensamt av de fyra VA-klustren i Sverige.

Utbildning för yrkesverksamma

Vattenforskarskolan AquaClim Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som drivs gemensamt av de fyra VA-klustren i Sverige, erbjuder kurser för yrkesverksamma och doktorander.

Som yrkesverksam har du även möjlighet att ta del av Svenskt Vattens kurser. VA-kluster Mälardalen är delaktigt i framför allt två av dem: Processreglering i avloppsreningsverk och Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk.