Ett mätinstrument med slangar ligger i vatten på en avloppsanläggning, hålls fast med snören.

Forskning

VA-kluster Mälardalen bedriver forskning inom det sammanhållande temat Cirkulära system för insamling, behandling och resursåterföring av kommunalt avloppsvatten.

Det spänner över hela området avloppsteknik – från uppkomsten av avloppsvatten till nyttiggörande av återvunna resurser.

Prioriterade forskningsområden

Kompetensen inom VA-kluster Mälardalen täcker hela systemet från uppkomsten av avloppsvatten med åtgärder uppströms för att möjliggöra närings-och resursåtervinning från avlopp, via cirkulär och resurseffektiv insamling och behandling (rening) av spillvatten för att skydda vår miljö och återvinna resurser ur avlopp, till nyttiggörande av återvunna resurser som slam eller förädlade produkter för produktiva ändamål.

Styrkan är att reningsverk och forskare här arbetar tillsammans med de utmaningar som branschen står inför. Den samlade kompetensen bland klustrets medlemmar inom mätteknik, styrning och modellering med tillämpning mot avloppsvattenrening är unik i Sverige.

Våra prioriterade forsknings- och utvecklingsområden är
A. Cirkulära system och reningstekniker för avloppsreningsverk
B. Metodik, teknik och kunskap, uppströms och nedströms, för hållbara kretslopp
C. Digitala tekniker för hållbara avloppssystem

Pågående forskningsprojekt

A – Cirkulära system och reningstekniker för avloppsreningsverk

A1 Integration av hydrotermiska processer för hållbar slamhantering – möjliga systemlösningar och effekter

 • Projektledare: Sebastian Schwede, MDU
 • Klusterdeltagare: MDU, Mälarenergi, ESEM, SVOA
 • Projektperiod: 2022-01-01 – 2024-12-31

A2 Kolåtervinning för en hållbar avloppsvattenrening

 • Projektledare: Elzbieta Plaza, KTH
 • Klusterdeltagare: KTH, IVL, Syvab
 • Projektperiod: 2023-01-01 – 2023-12-31

A3 Metoder för hållbar slamhantering och återföring av växtnäring och organiskt material till produktiv mark –metod för separation av metaller

 • Projektledare: Eva Thorin, MDU
 • Klusterdeltagare: MDU, Mälarenergi, ESEM
 • Projektperiod: 2023-01-01 – 2023-06-30

B – Metodik, teknik och kunskap, uppströms och nedströms, för hållbara kretslopp

B1 SAFE Återvinning – källsorterings potential att förhindra risker från farliga kemikalier med cirkulära system

 • Projektledare: Jennifer McConville, SLU
 • Klusterdeltagare: SLU, Mälarenergi, Uppsala Vatten, SVOA
 • Projektperiod: 2022-02-01 – 2024-02-01

B2 Betydelsen av olika uppströmskällor till kontaminering av avloppsvatten med läkemedelsrester

 • Projektledare: Sahar Dalahmeh, Uppsala universitet
 • Klusterdeltagare: Uppsala universitet, SVOA, Käppalaförbundet, Uppsala vatten, TVAB, Mälarenergi, Enköpings kommun
 • Projektperiod: 2022-01-01 – 2024-12-31

B3 Återvinning av slam-och sedimentbunden fosfor

 • Projektledare: Agnieszka Renman, KTH
 • Klusterdeltagare: KTH, ESEM, MDU
 • Projektperiod: 2023-01-01 – 2023-12-31

B4 Bräddning av avloppsvatten – metoder för minimering samt eliminering av recipientpåverkan

 • Projektledare: Agnieszka Renman, KTH
 • Klusterdeltagare: KTH
 • Projektperiod: 2023-01-01 – 2024-12-30

B5 Metodutveckling för kvantifiering och identifiering av mikroplast i slam och screening av olika avloppsslam

 • Projektledare: Sahar Dalahmeh, Uppsala universitet
 • Klusterdeltagare: Uppsala universitet, Syvab, ESEM, Växjö kommun, Enköping kommun, TVAB, Nodra, Örebro kommun, Käppalaförbundet
 • Projektperiod: 2022-01-01 – 2023-06-01

C – Digitala tekniker för hållbara avloppssystem

C1 Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk

 • Projektledare: Magnus Arnell, RISE / Ulf Jeppsson, Lunds universitet
 • Klusterdeltagare: Lunds universitet, RISE
 • Projektperiod: 2022-06-01 – 2024-05-31

C2 Implementering av digitala tvillingar på reningsverk

 • Projektledare: Hanna Molin, IVL / Ulf Jeppsson, Lunds universitet
 • Klusterdeltagare: Lunds universitet, Uppsala universitet, Käppalaförbundet, SVOA, Syvab
 • Projektperiod: 2020-07-01 – 2023-12-31

C3 Osäkerhetsanalys och simulering för resilient dimensionering av avloppsreningsverk

 • Projektledare: Linda Kanders, IVL
 • Klusterdeltagare: Lunds universitet, IVL, Uppsala vatten, SVOA, TVAB
 • Projektperiod: 2022-06-01 – 2023-11-30 1

C4 Överordnade styrstrategier

 • Projektledare: Bengt Carlsson, Uppsala universitet
 • Klusterdeltagare: Uppsala universitet, Käppalaförbundet, Syvab, SVOA, TVAB
 • Projektperiod: 2022-01-01 – 2023-12-31