Tre glasbehållare med avloppsvatten testas i varsin apparat.

Ämnesgrupper

VA-kluster Mälardalen leder två ämnesgrupper: Uppströmsarbete för hållbara kretslopp samt Ämnesgrupp processmodellering.

Ämnesgrupperna vidgar och ökar FoU-interaktionen mellan VA-kluster Mälardalens medlemmar, de övriga högskoleprogrammen samt intresserade VA-organisationer och andra intressenter utanför högskoleprogrammen.

Uppströmsarbete för hållbara kretslopp

Syftet med ämnesgruppen för uppströmsarbete för hållbara kretslopp är att tillsammans kartlägga och sammanställa kunskap om samhällets tillförsel av oönskade ämnen till avloppsvatten och miljö. Fokus är att finna lösningar som minimerar spridningen av miljöfarliga ämnen via såväl vattenvägar till recipient som genom växtnäringsresursen slam.

Ämnesgruppen träffas regelbundet, utbyter erfarenheter och diskuterar aktuella frågor samt planerar för och bedriver gemensamma forskningsprojekt.

Ämnesgruppen består av representanter från

  • VA-organisationer: Käppalaförbundet, Stockholm Vatten och Avfall, Uppsala Vatten och Avfall samt Mälarenergi
  • Lärosäten: SLU/Uppsala universitet och Mälardalens Högskola
  • Institut: IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE

Dessutom ingår representanter från två organisationer utanför klustret, nämligen uppströmsansvariga på MittSverige Vatten och Avfall (MSVA) och Norrvatten.

Ämnesgrupp processmodellering

Syftet med ämnesgruppen för processmodellering är att samla kompetens och utbyta erfarenheter.

Ämnesgruppen består av modelleringsintresserade personer från VA-kluster Mälardalens medlemsorganisationer men träffarna har varit öppna för alla intresserade.