Artikeln publicerades 22 april 2021

Läkemedelsrening på Kungsängsverket

På Kungsängsverket i Uppsala pågår det nu bänkskaleförsök för rening av läkemedelsrester och PFAS med hjälp av aktivt kol och anjonbytare. Försöket är en del av en större förstudie där den inledande delen rapporterades till Naturvårdsverket i början av året. Kolonnförsöket kommer ge viktiga resultat till den kommande piloten som planeras att starta upp i höst.

I Uppsala planeras det för att installera läkemedelsrening i framtiden. 2020 fick Uppsala Vatten bidrag av Naturvårdsverket för att genomföra en förstudie med efterföljande pilotförsök. Den inledande förstudien syftade till att identifiera prioriterade ämnen utifrån recipientens behov och utifrån de föreslå möjliga reningstekniker.

Resultatet pekade ut ett antal läkemedelsrester men även PFOS som prioriterade ämnen och de reningstekniker som ansågs aktuella var granulerat aktivt kol (GAK) eller ozonering i kombination med anjonbytare för reduktion av PFAS-ämnen. Till hösten planeras för pilotförsök för att utvärdera teknikerna och under våren har förberedande försök i form av bägar- och kolonnförsök genomförts.

Syftet med de inledande försöken är att välja ut aktivt kol och se hur väl anjonbytaren fungerar. Rening av PFAS i kombination med läkemedelsrening på avloppsvatten är ett nytt område och resultaten från försöken förväntas ge viktig kunskap för fortsättningen. Försöken genomförs av en examensarbetare i samarbete med SLU.

För mer info kontakta Anna Maria Sundin: annamaria.sundin@uppsalavatten.se