20 september 2023 OBS! Evenemangsdatumet har redan passerat!

Digitalt möte

Digital träff: VAt’S-up!?
På gång inom VA-teknik Södra

20 september 2023 kl 13-16

Vad är på gång inom VA-teknik Södra? 20 september 2023 möts forskare och branschen. Digitalt och öppet för alla!

Anmälan till: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se.
De som är anmälda får länk till träffen några dagar innan 20 september.

Program

Tema: Hållbar sanitet
Moderatorer: Frank Persson och Oskar Modin, Chalmers

 • Rapport från Sveriges första AGS i fullskala – Britt-Marie Wilén, Chalmers
 • Biogasproduktion från AGS-slam – Dag Lorick, Gryaab
 • Filtrering och fermentering som förbehandling av kommunalt avloppsvatten för
  en effektiv användning av det organiska materialet – Elin Ossiansson, VA SYD

Moderatorer: Michael Cimbritz och Åsa Davidsson, LTH

 • Om rening från organiska mikroföroreningar och återvunnet vatten –
  Michael Cimbritz och Åsa Davidsson, LTH
 • Avancerad rening och återanvändning av vatten inom SWR och dess ägarbolag –
  Ellen Edefell, Sweden Water Research
 • Vad händer längre ner i GAK-bädden? – Maria Takman, LTH

Tema: Vatten i staden
Moderator: Lena Blom, Kretslopp & Vatten

 • Övergripande presentation av temat Vatten i staden – Lena Blom
 • Regnbäddar för att ta bort mikroplast och annat oönskat från dagvatten
  Glenn Johansson, Chalmers
 • AI för simulering av ledningsnätets beteende – Salar Haghighatafshar, LTH
 • Resultat från träffar inom Tillskottsvattennätverket och planerade projekt inom Mistra InfraMaint – Anna Ohlin Saletti, Kretslopp & Vatten
 • Klimatanpassningsnätverket och slutsatser från projektet – Lena Blom

Paneldiskussion: Ann-Margret Strömvall, Chalmers, Henrik Aspegren, Sweden Water Research, Lars-Göran Gustafsson, DHI, Christina Vendel, Käppalaförbundet, samt represesentant för Göteborgs stad/Kretslopp & Vatten.