Uträknat reningsverk slår tillbaka!

Det snackas mycket om den nya MBR-processen på Henriksdals reningsverk i dessa dagar, men Stockholm Vatten och Avfalls andra reningsverk i Bromma har lite i skymundan gnetat på och genomgått en metamorfos till en bättre form än någonsin.

Bromma reningsverk har länge varit överbelastat och ligger på gränsen, eller faktiskt över gränsen, för vad som är teoretisk möjligt när det gäller biologisk kväverening. Genom en rad åtgärder i processen visar nu kvävereningen upp bättre och stabilare resultat än på många år. Rejektvattenbehandling med anitamox-process som anlagts i en nedlagd försedimenteringsbassäng har sänkt kvävebelastningen på biosteget med ca 15%. För att få tillräcklig luftad slamålder och på så vis upprätthålla nitrifikationen vintertid, har SVOA infört förstärkt förfällning med trevärd järnklorid istället för tvåvärd järnsulfatheptahydrat. Detta har medfört att slamåldern har ökat. Denitrifikationen säkerställs med kompletterande efterdenitrifikation med hjälp av extern kolkälla till sandfiltren. Bromma reningsverk är ett utmärkt exempel på hur relativt små åtgärder och en dedikerad personalstyrka kan ge stora resultat som förlänger anläggningens livstid markant.

Senast ändrad: 2020-11-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL