Nytt projekt: Riskbedömning av kemiska utsläpp uppströms

Kemikalieutsläpp uppströms reningsverket kan skada den biologiska reningen. Det kan ofta vara svårt att på egen hand göra en riskbedömning och därför arbetar vi med att ta fram ett enkelt beslutsstöd för detta.

Industriella utsläpp riskerar att störa eller i värsta fall slå ut den biologiska reningen vilket kan leda till att stora mängder näringsämnen kommer ut i recipienten. Utifrån kemiska data (toxikologi, fysikaliska/kemiska parametrar) från Echa, information från de verksamheter i Käppalaverkets upptagningsområde som rapporterat sin kemikalieanvändning och hur verket är konstruerat tas en modell fram som gör en uppskattning av hur ett utsläpp kan påverka mikroorganismerna i biosteget. En första utvärdering visar att det är få kemikalier som verkar utgöra en risk och det är då främst för att det är stora mängder som hanteras.

Målet är att ta fram ett enkelt webbaserat verktyg som kan användas för att göra en riskbedömning av om ett utsläpp kan påverka reningen. Förhoppningen är att det ska fungera som ett beslutsstöd i det dagliga arbetet utan att man behöver lägga mycket tid på att leta reda på all data själv.

För mer info se projektets hemsida https://ecorisk2050.eu/ Länk till annan webbplats. eller kontakta Marcus Frenzel (Käppalaförbundet) (marcus.frenzel@kappala.se) eller John Hader (Stockholms universitet).

Senast ändrad: 2020-05-26
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL