Ny publikation: Samrötning av slam och organiskt hushållsavfall ­– prestanda, inhibering och påverkan på mikrobiell sammansättning 

Med en kombination av labbförsök, modellering och mikrobiell analys visar artikeln på effekterna av samrötning med matavfall på avloppsreningsverk.

Originaltitel:
Anaerobic Co-Digestion of Sludge and Organic Food Waste—Performance, Inhibition, and Impact on the Microbial Community

Författare:
Alexander Keucken, Moshe Habagil, Damien Batstone, Ulf Jeppsson och Magnus Arnell

Sammanfattning:
Samrötning har en stor potential att öka biogasproduktionen på avloppsreningsverk med överkapacitet i befintliga rötkammare. Insamlat och förbehandlat organiskt hushållsavfall är ett attraktivt substrat för samrötning med hög gasproduktion.

Genom en kombination av labbförsök, modellering och mikrobiell analys har effekterna av samrötning med matavfall undersökts. Resultaten visar att processen anpassar sig mycket snabbt till blandningen av slam och matavfall (50 / 50 %) och svarar bra på ökning av belastningen i spannet 1 till 2 kg VS/m3/d. Biogasproduktionen ökar med 20 till 40 % i studien. Sammansättningen av metanbildande mikroorganismer förändras när matavfall introduceras och ammoniuminhiberingen ökar med koncentrationen. Detta är dock inget som inom testade gränser påverkar prestandan på rötningen negativt.

Vad innebär resultaten för svenska VA-system?
Studien visar att samrötning med matavfall kan tillämpas på avloppsreningsverk med tillgänglig kapacitet.

Modellering kan vara ett bra verktyg för att designa och testa inpumpningsstrategier och experiment för rötning. T.ex. visar simuleringarna i studien att stötvis inmatning ger tillfälligt kraftig inhibering med slutsatsen att utjämnad inpumpning därför bör användas om möjligt.

Länk till artikeln Länk till annan webbplats. (open access)

Senast ändrad: 2018-12-13
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL