Ny publikation: Identifiering av viktiga styrmöjligheter för kombinationen av ledningsnät och avloppsreningsverk för bättre vattenkvalitet i recipienten

Genom att samordna styrningen av ledningsnätet med styrningen av avloppsreningsverket kan bättre totalresultat avseende vattenkvalitén i recipienten åstadkommas och suboptimering undvikas.

Originaltitel:
Key control handles in integrated urban wastewater systems for improving receiving water quality

Författare:
Ramesh Saagi, Stefan Kroll, Xavier Flores-Alsina, Krist Gernaey och Ulf Jeppsson

Sammanfattning:
I ett generiskt modellerat integrerat urbant avloppsvattensystem studeras genom simuleringar vilka åtgärder som har störst effekt på vattenkvalitén i recipienten (ej i utgående vatten) när ledningsnät och reningsverk kan styras tillsammans för maximal effekt. Hänsyn tas till bräddningar i nätet och vilka styrstrategier i ledningsnätet i kombination med styrning av reningsverket som kan utnyttjas att förhindra dessa. Målet är att den totala miljöpåverkan från bräddning OCH utgående vatten från reningsverket i recipienten (främst avseende syrehalt och ammoniakkoncentration) ska minimeras.

För detta ändamål har en simuleringsplattform (BSM-UWS) byggts upp i Matlab/Simulink som simulerar hela det urbana vattensystemet från hushållen och avrinningsområdet, via ledningssystemet och avloppsreningsverket till vad som sker i recipienten.

Vad innebär resultaten för svenska VA-system?
Simuleringsstudien visar att samordning av styråtgärder inom ledningsnätet och reningsverket kan minska den totala miljöbelastningen i recipienten utan behov av nya investeringar. De viktigaste aktuatorerna och åtgärderna för att åstadkomma detta har identifierats. Simuleringsmodellerna är fritt tillgängliga och kan förhållandevis enkelt anpassas efter lokala förhållanden och förutsättningar.

Länk till artikeln Länk till annan webbplats. (open access)

Senast ändrad: 2019-01-08
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL