Ny publikation: "Identifiering av indata som kan användas för osäkerhetsanalys av reningsverksmodeller"

I en nyligen publicerad artikel beskrivs hur olika kombinationer av indata till en reningsverksmodell ger liknande och bra resultat i ett kalibreringsscenario, dessa identifieras först och används sedan för att analysera osäkerheten i simulerade framtidsscenarier.

Sammanfattning

I artikeln beskrivs en metod för att identifiera ett stort antal uppsättningar indata som tillsammans med en reningsverksmodell, inklusive parametervärden, ger upphov till resultat som är förenliga med uppmätta processvärden. Data och modeller över Henriksdals reningsverk används för att testa metoden.

Inkommande föroreningsbelastning, temperatur samt överskottsslamflödet varieras slumpmässigt mellan min- och maxgränser som bestäms av tillgängliga mätdata. Varje uppsättning indata graderas sedan genom att jämföra dess modelloutput med processvärden (utgående ammonium, nitrat, MLSS och slamproduktion) i kalibreringsscenariot.

De indatauppsättningar som ger tillräckligt bra resultat antas sedan vara mer eller mindre sannolika och används för att simulera framtidsscenarier. Övriga uppsättningar förkastas.

Vad innebär resultaten för svenska reningsverk?

Resultaten visar att en stor del av de osäkerheter som finns i modellresultat kan beskrivas med osäkerhet i indata. Det är praktiskt att projicera osäkerheten på indata eftersom den då kan kvantifieras av mätningar.

Genom att använda och inspireras av den presenterade metodiken blir de slutsatser som dras från simuleringsstudier mer realistiska.

Författare

Erik Lindblom, Ulf Jeppsson och Gürkan Sin

Originaltitel artikel

Identification of behavioural model input data sets for WWTP uncertainty analysis

Länk till artikeln

https://iwaponline.com/wst/article/doi/10.2166/wst.2019.427/71666/Identification-of-behavioural-model-input-data Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-01-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL