Nu etableras Svenska Näringsplattformen

Under andra halvan av 2019 har RISE och IVL tillsammans initierat Svenska Näringsplattformen. Projektet, finansierat huvudsakligen av Vinnova, har tagit fram en struktur för plattformen som under början av 2020 kommer få en egen webplats och medlemsportal för dess medlemmar.

Plattformen ska stödja, underlätta och överbrygga hinder och således möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsvatten är en del av ett rent kretslopp i synergi med de globala hållbarhetsmålen. Plattformen skapar en kunskapsnod i Sverige och internationellt med ett aktivt nätverk av intressenter i värdekedjan.

I plattformens regi har två samverkansprojekt skapats och genomförts under 2019:

  • Hållbarhetsanalys av olika system för återvinning av kväve och fosfor, och
  • Testverksamhet för utvinning av kväve och fosfor ur avloppsvatten

Plattformens aktivitetsmål för 2020 handlar i stort om att få till stånd ett antal relevanta projekt som bidrar till att lösa upp hinder och skapa möjligheter för återföring av näringsämnen i rena kretslopp.

Finansiärer är Vinnova samt fem VA-organisationer, varav Stockholm Vatten & Avfall och Käppalaförbundet är från VA-kluster Mälardalen. För mer information om Den Svenska Näringsplattformen, kontakta Emma Lundin (emma.lundin@ri.se) eller Klara Westling (klara.westling@ivl.se), eller besök den helt nyligen lanserade hemsidan, som fortfarande är under uppbyggnad: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/svenska-naringsplattformen-samverkan-naringsamnen-i-rena-kretslopp Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2020-02-10
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL