Negativa utsläpp av koldioxid

Kan biogasanläggningar bidra till negativa utsläpp av koldioxid? Det undersöker nu RISE tillsammans med bla Växjö kommun i ett projekt där nya teknik- och systemlösningar studeras. Målet är att hitta nya affärsmöjligheter för industrin som kan bidra till minskade utsläpp av koldioxid.

Inom ramarna för EU:s klimatpolitik väntas stora satsningar på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS). Om koldioxiden som fångas in är av biogent ursprung klassas det som negativa utsläpp och benämns bio-CCS. Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS genom vår pappers- och massaindustri samt kraftvärmeverk som förbränner biomassa. Andra källor till biogen koldioxid finns inom produktion av biodrivmedel, tex. biogas- och etanolproduktion. Projektet leds av forskningsinstitutet RISE och Gasum, Växjö kommun, Wärtsilä Puregas Solutions, Malmberg Water, Nordic Gas Solutions deltar.

CCS är förknippat med höga kostnader och en stor kostnadspost är avskiljningen av koldioxid från industrins rökgaser. Det finns ett behov av att ta fram mer kostnadseffektiva koncept för CCS och med det här projektet undersöks om koldioxid från biogas kan generera negativa utsläpp till en acceptabel prisbild.

Vid biogasanläggningar som producerar fordonsgas finns det redan idag utrustning för att avskilja koldioxid från biogasen, så kallad uppgraderingsteknik. Genom att modifiera denna teknik kan rena koldioxidflöden genereras som med ytterligare behandling förädlas till flytande koldioxid. Därefter transporteras koldioxiden vidare till mellanlager i svenska hamnar i väntan på transport med fartyg ut till platsen för slutlagring.

Projektet ska integrera småskalig produktion och distribution av koldioxid från biogas med storskaliga system för CCS. Hypotesen är att den nya värdekedjan som då uppstår kan ge biogasanläggningar nya affärsmöjligheter och samtidigt bidra till att nationella och internationella klimatmål uppnås.

Finansiär: Energimyndigheten och deltagande projektpartners

Projektägare: RISE Research Institutes, Gasum, Växjö kommun, Wärtsilä Puregas Solutions, Malmberg Water, Nordic Gas Solutions

Kontaktpersoner: Johan Andersson, Senior projektledare RISE, johan.e.andersson@ri.se, tel 072 725 04 70

Senast ändrad: 2020-11-23
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL