Disputation på KTH

I slutet på maj försvarade Jingjing Yang sin avhandling: The deammonification in Moving Bed Biofilm Reactors på Kungliga tekniska högskolan.

I avhandlingen The deammonification in Moving Bed Biofilm Reactors beskrivs försök med en biofilmsbaserad process för partiell nitritation/anammox. Försöken genomfördes i pilotskala på Hammarby Sjöstadsverket och i fullskala på Himmerfjärdsverket.

En av slutsatserna var att intermittent luftning (45 min luftning - 15 min avstängd luftning) kunde användas med bibehållen reningsgrad. Vidare visade försöken i pilotskala att deammonifikationsprocessen blev instabil vid lägre temperaturer än 19 °C. I försöken studerades även utsläppen av lustgas. Resultaten visade att det inte finns någon stor skillnad i utsläpp mellan deammonifikationsprocess som utförs med kontinuerlig eller
intermittent luftning.


Läs hela avhandlingen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2016-06-17
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL