Disputationer på MDH - Jesper Olsson och Anbarasan Anbalagan

Att använda en kombination av mikroalger och bakterier (MAAS) för biologisk rening istället för en konventionell aktivslamprocess har ett antal fördelar, bland annat en potential att minska avloppsreningsprocessens totala klimatavtryck. I juni genomfördes två disputationer inom ämnet på Mälardalens Högskola i Västerås.

Den 18:e juni försvarade Jesper Olsson sin avhandling ”Co-digestion of microalgae and sewage sludge – a feasibility study for municipal wastewater treatment plants”.

I sin arbete har Jesper undersökt effekterna när biomassa från mikroalger från den biologiska reningen samrötas med slam. Resultaten från dessa försöksstudier användes sedan för att utvärdera effekterna på systemnivå vid implementering av mikroalger i kommunala avloppsreningsverk. Slutsatsen blev att mikroalger i kombination med bakterier från en MAAS-process skulle kunna ersätta överskottsslammet från en aktivslamprocess som substrat till rötningen vid ett kommunalt avloppsreningsverk, men att det även medför några nackdelar som måste beaktas.

Du kan läsa hela avhandlingen här Länk till annan webbplats..

Den 19 juni försvarade Anbarasan Anbalagan sin doktorsavhandling med titeln ”A passage to wastewater nutrient recovery units – microalgal-bacterial bioreactors”.

Anbarasan visade bland annat att om man har en effektiv slamålder så kan man öka reningsgraden. Därigenom kan mer näringsämnen återföras samtidigt som växthusgaser fångas in utan att reningen själv släpper ut några växthusgaser.

Du kan läsa hela avhandlingen här Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2018-10-11
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL