VA-organisationer

Enköpings kommun

Kommunens vatten och avloppsavdelningen ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar intensivt med processoptimering för att optimera reningsprocesserna.

Enköpings reningsverk byggdes 1969-1971. Idag är det godkänt för 30 000 pe och tar emot i medel 8000m³ spillvatten per dygn. Verket är byggt för mekanisk, kemisk och biologisk rening. Rötning av slam till biogas med ca 1000m³/dygn säljs till ENA energi. Mekaniska/kemisk rening sker med hjälp av två nya hålgaller, därefter tillsätts järnklorid som fällningskemikalie innan sandfånget. Försedimenteringen är under renovering. Slammet avskiljs i råslamsförtjockaren och pumpas upp i rötkammaren. Rötkammaren fick en ansiktslyftning 2015 för att uppfylla kraven. Biologiska reningen görs i en aktiv slamprocess. Rötat slam avvattnas i en centrifug, rejekt och dekantat pumpas till dammar som förser 118 ha salix med näringsrikt vatten i ett bevattningssystem.

Yttre reningsverk i kommunen är Fjärdhundra, Örsundsbro och Grillby. Enköping ska bygga ett nytt reningsverk som planeras till 2021.

Enköpings kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Eskilstuna Energi och Miljö

VA organisationen i Eskilstuna är ett affärsområde i det kommunalt ägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB, och. Vi ansvarar för produktion och distribution av dricksvattnet samt rening av avloppsvatten. Våra huvudanläggningar är Hyndevads vattenverk som ligger naturskönt i utkanten av Eskilstuna samt Ekeby reningsverk som är mer centralt beläget i staden.

Ekeby reningsverk renar avloppsvatten från ca 89 000 pe och har en reningsprocess med mekanisk rening, försedimentering, aktivslamprocess, eftersedimentering och våtmark. Slammet rötas med mesofil rötning i tre kammare, där slammet samrötas med hygieniserat matavfall i en av kamrarna. Slammet avvattnas med Bellmer-pressar för avvattning och används sedan för konstruktion av tätskikt vid sluttäckning av deponin. Vid rötningsprocessen produceras biogas som sedan uppgraderas till fordonsgas i en vattenscrubber-anläggning och distribueras till stadsbussar och en egen publik mack. Vi driftar också en nybyggd anläggning för högtrycksförångning av LNG som förstärker leveranskapacitet av fordonsgas. Styrning och optimering av våra verkets processer ligger i fokus framöver, framförallt med anledning av kommande skärpta utsläppskrav.

Eskilstuna Energi och Miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Käppalaförbundet

Käppalaverket ligger på Lidingö nordost om Stockholm. Verket drivs av Käppalaförbundet, som idag består av elva kommuner norr och öster om Stockholm. Dessa är Sigtuna, Vallentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Danderyd, Solna, Lidingö, Nacka och Värmdö. Dessa kommuner har gått ihop för att lösa ett gemensamt problem. Vår uppgift är att ta hand om och rena medlemskommunernas avloppsvatten.

Käppalaverket renar avloppsvatten från 580 000 p e och har en konventionell reningsprocess med mekanisk rening, försedimentering, aktivslamprocess, eftersedimentering och sandfilter. Slammet som produceras i reningsprocessen rötas innan det avvattnas och sprids på åkermark. Det avvattnade slammet är ReVAQ-certifierat och används till största del som gödningsmedel på åkermark. Vid rötningsprocessen produceras biogas som uppgraderas till fordonsgas. Årligen produceras ca 4 Mm3 fordonsgas som levereras till SL för att driva ett hundratal bussar i lokaltrafiken.

För att uppfylla Vattendirektivet ställs skärpta krav på rening av fosfor och kväve för utsläpp av avloppsvatten från kommunala reningsverk. Käppalaförbundet står dessutom inför kommande utbyggnader genom en regionalisering av VA-verksamheterna i Stockholm. Detta sammantaget innebär att nya tekniker och styrning och optimering av processerna blir allt väsentligare. Mälardalsklustret kan fungera som en plattform för utvecklingen av Käppalaverket och bidra till ett ökat samarbete mellan regionens VA aktörer i de gemensamma frågor aktörerna står inför.

Käppalaförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mälarenergi

Mälarenergi levererar värme, vatten, el, kyla och ett snabbt fibernät till kunder i Mälardalen. Koncernen ägs av Västerås stad och ansvarar för VA-försörjningen i kommunen. Avloppsvattnet renas vid Kungsängens reningsverk som är beläget i de centrala delarna av Västerås. Förutom det ansvarar Mälarenergi för ytterligare ca 10 VA-anläggningar runt om i kommunen.

Kungsängens reningsverk tar emot ca 50 000 m3 avloppsvatten varje dygn. Efter grovrening och försedimentering renas vattnet i en konventionell aktivslam anpassad till kväverening. Efter den biologiska sedimenteringen släpps vattnet ut i Mälaren. Slammet rötas i två rötkammare och används sedan på åkermark, vid jordtillverkning och som deponitäckningsmaterial. Den gas som produceras skickas upp till Växtkrafts anläggning där den renas och uppgraderas till fordonsgas.

Genom att medverka i VA-kluster Mälardalen får Mälarenergi en möjlighet att dela erfarenheter med andra VA-organisationer och samtidigt ta del av de senaste inom forskning. Detta kan förhoppningsvis bidra till arbetet att ständigt optimera processerna för att möta framtida utsläppskrav.

Mälarenergi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Nodra

Nodra är ett aktiebolag som ägs av Norrköpings kommun. Bolaget äger och sköter vattenverk och avloppsreningsverk, liksom ledningsnäten för vatten och avlopp med pumpstationer, vattenreservoarer med mera runt om i Norrköpings kommun. Nodras uppgift är att tillse att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen. Bolaget ansvarar även för att på ett för människors hälsa och miljön lämpligt sätt samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Slutligen arbetar Nodra för att alla i Norrköpings kommun ska få tillgång till en stabil och framtidssäker bredbandsanslutning med hög kapacitet.

Slottshagens reningsverk kan ta emot avloppsvatten från ca 200 000 personer samt företag och industrier. Varje dygn pumpas ca 40 000 m3 avloppsvatten till verket. Reningen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening och inkluderar även biologisk kvävereduktion. Efter att avloppsvattnet har renats släpps det ut i Bråviken. Slammet som avlägsnas vid reningen rötas och återförs som ReVAQ‑certifierat jordförbättringsmedel och gasen som bildas används som bränsle för stadens bussar.

Nodra arbetar med ständiga förbättringar för att vattenhanteringen ska ske på ett resurseffektivt sätt, och verkar aktivt för att bidra till en bättre miljö, minska energiförbrukning och främja en utveckling mot ett uthålligt samhälle. Arbete med ständiga förbättringar skall alltid uppfylla lagkrav, föreskrifter och andra liknande krav som kan relateras till organisationens miljöaspekter. Nodra ser en stor möjlighet att utveckla och förbättra processerna ytterligare genom ett samarbete inom VA-kluster Mälardalen.

Nodra Länk till annan webbplats.


Örebro kommun

VA-verksamheten i Örebro ingår i kommunens Tekniska förvaltning. Tekniska förvaltningens uppdrag är att ge örebroarna en god kommunalteknisk service. Förvaltningen ansvarar bland annat för gator, trafik, parker, avfall samt vatten och avlopp.

Kommunens största reningsverk, Skebäcksverket, tar varje dygn emot ca 42 000 m3 avloppsvatten från ca 120 000 personer. Avloppsvattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Den biologiska reningen sker med aktivslamprocess och den kemiska reningen sker främst med järnsulfat som fällningskemikalie. Slammet som avskiljs i reningsprocessen stabiliseras genom rötning. Skebäcksverket är REVAQ-certifierat och slammet återförs till stor del till produktiv mark efter långtidslagring. Större delen av biogasen som produceras vid rötningen uppgraderas till fordonsgas.

Skebäcksverket byggs för närvarande om för att möta nya krav bland annat beträffande införande av kväverening. En utmaning i det projektet är styrning och processoptimering. Verket fokuserar också på att minska klimatpåverkan genom energieffektiviseringar och optimering av biogasproduktionen. Förhoppningen är att samarbetet inom VA-kluster Mälardalen bidrar till en utveckling inom bland annat de här områdena!

Örebro kommun Länk till annan webbplats.


Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten är ett modernt kommunalägt bolag med lång historia. Genom ständig utveckling av teknik, processer, produkter och vår service har bolaget genom åren alltid varit ett företag som präglas av modernitet och effektivitet. Stockholm Vatten har till uppgift att försörja sina 1,3 miljoner kunder med världens viktigaste livsmedel – ett gott och friskt dricksvatten av hög kvalitet. I uppdraget ingår även att rena avloppsvattnet, skydda vattenmiljön och restaurera våra sjöar så att stockholmsregionen kan växa och utvecklas utan att naturen tar skada. Stockhom Vatten äger och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp, samt pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge. Tolv kommuner får sitt vatten från Stockholm Vatten och åtta kommuner får hjälp med avloppshanteringen.

Stockholms två avloppsreningsverk i Henriksdal och Bromma tar emot avloppsvatten från nära 1 miljon människor och industrier i Stockholmsområdet. Nya krav på rening av fosfor och kväve samt ett ständigt arbete med att hushålla med resurser är utmaningar för framtiden. Intelligentare styrning av reningsprocesserna har en stor potential för förbättringar inom dessa områden. Stockholm Vatten ser fram mot samarbetet med VA-kluster Mälardalen och reningsverken i regionen.

Stockholm Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Syvab

Syvab ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. Himmerfjärdsverket, som ägs och drivs av Syvab, är ett modernt, högteknologiskt verk som renar avloppsvattnet från sina ägarkommuner.

Himmerfjärdsverket tar emot och renar ca 120 000 m3 avloppsvatten varje dygn från ca 350 000 personer. Reningsprocessen består av mekanisk rening med galler, sandfång och försedimentering, biologisk rening med ett luftat aktivt slamsteg för BOD-reduktion och nitrifikation, sedimentering och efterdenitrifikation i fluidiserad bädd samt filtrering i skivdisk- och sandfilter. Slammet rötas i tre rötkammare på totalt 12000 m3. Gasen utnyttjas internt på anläggningen för drift av gasmotor och slamtork samt uppgraderas till fordonsgas. 2011producerades 2,0 MNm3 fordonsgas som såldes till publika bensinmackar i Stockholmsområdet. Det rötade slammet är REVAQ-certifierat och används som gödningsmedel på jordbruksmark. Från avvattningen av det rötade slammet uppkommer en kväverik vattenström som renas separata i en biologisk process som utnyttjar deammonifikation.

Syvab arbetar aktivt med att utvinna nyttigheter ur vårt avlopp som ska minska vår resursanvändning och energiförbrukning. Företaget står också inför nya skärpta reningskrav och hela VA-branschen står inför eventuella nya krav på utsläpp till luft och vatten, som tex läkemedelsrester. Det är en ständig utmaning, och Syvabs ambition är inte att följa utvecklingen utan att faktiskt leda den. I och med samarbetet inom VA-kluster Mälardalen hoppas Syvab att det ska hjälpa dem på just den vägen!

Syvab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping AB driver Nykvarnsverket, som renar huvuddelen av Linköpings avloppsvatten. Tekniska verken är ett kommunalägt bolag som är verksamt inom områdena vatten, el, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas.

Nykvarnsverket renar årligen ca 17 miljoner m3 avloppsvatten från 190 000 p.e. Reningsprocessen består av mekanisk rening, förfällning och försedimentering, aktivslamprocess som drivs med intermittent luftning och optimeras med processtyrsystemet STAR. Från biostegen leds ett delflöde till en efterdenitrifikationsanläggning med anoxiska zoner med suspenderat bärarmaterial. Dessutom avskiljs kväve från rejektet från slamavvattningen i en SHARON-reaktor. Processen avslutas med fällning och slutsedimentering. Slammet, som är REVAQ-certifierat, avvattnas i centrifuger, lagras och återförs till produktiv mark.

Tekniska verken ser resurseffektiv rening av såväl näringsämnen som läkemedel och andra mikroföroreningar som en viktig utmaning för framtiden. VA-kluster Mälardalen är ett viktigt forum för ny kunskap och erfarenhetsutbyten.

Tekniska Verken i Linköping Länk till annan webbplats.


Uppsala Vatten

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för kommunens vattenförsörjning och avfallshantering. Med avancerad teknik och stort kunnande levererar bolaget dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om hushållsavfall, producerar biogas samt återvinner avfall.

Bolaget äger och driver 13 avloppsreningsverk i kommunen, varav Kungsängsverket i Uppsala är den största anläggningen. Reningsverket, som är dimensionerat för 200 000 pe, är byggt för långtgående rening av organisk substans och fosfor samt effektiv avskiljning av kväve ur avloppsvattnet.

Några områden som Uppsala Vatten kommer att lägga stor vikt vid ur forskningssynpunkt är:

  • Energieffektivisering
  • Biologisk fosforreduktion med sidoströmshydrolys
  • Metoder för ökad produktion av biogas
  • Hygieniseringsmetoder av rötat slam

Uppsala Vatten Länk till annan webbplats.


Växjö kommun

Tekniska förvaltningen i Växjö kommun ansvarar för kommunens vattenförsörjning och behandling av avloppsvatten i reningsverk av varierande storlek runt om i kommunen. Bland dessa är Sundets reningsverk det största, dimensionerat för 95 000 pe och ett medelflöde på ca 20 000 m3/d (Qdim 36 000 m3/d). Sundet har en konventionell reningsprocess med mekanisk rening, försedimentering, aktivslamprocess, eftersedimentering och kontinuerlig sandfiltrering. Slammet som produceras i reningsprocessen samrötas med bla matavfall och den största andelen biogas uppgraderas till fordonsbränsle för bussar och bilar. Via gasmotor finns även möjlighet till el- och värmeproduktion. Sundets reningsverk är certifierat enligt REVAQ och slammet används idag som gödselmedel i jordbruk.

Utmaningar på Sundet är förbättrad kväveavskiljning i befintliga volymer, energieffektiviseringar, optimerad biogasproduktion, hygienisering av slam och långsiktig slamstrategi. Växjö, Europas grönaste stad, är en miljökommun med långtgående miljömål och ett aktivt miljöarbete. Man närmar sig ett fossilbränslefritt Växjö där varje invånare har en låg energianvändning och klimatpåverkan och satsningen på biogas är en del av detta. Ambitionerna är högt satta och samarbetet inom VA-kluster Mälardalen är viktigt för att hitta nya lösningar i vår strävan att utveckla vår verksamhet och klara framtidens krav.

Växjö kommun Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2019-06-19
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL