Lärosäten

KTH

Gruppen för vatten- avlopps- och avfallsteknik på KTH arbetar med att utvärdera innovativa tekniska reningsmetoder för att effektivisera och sänka kostnaderna för avlopps- och vattenreningsprocesser. Några exempel på processer som gruppen arbetar med är partiell nitration/Anammox, fosforutvinning ur slam, reningsprocesser för läkemedel, energibesparing och energiutvinning vid avloppsreningsverk samt användning av enklare mätgivare.

För närvarande är den största utmaningen för gruppens verksamhet kopplad till försöksanläggningen Hammarby Sjöstadsverk där testning och utvärdering av innovativa processer, processystem och övervakningssystem sker i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

KTH, gruppen för vatten- avlopps- och avfallsteknik Länk till annan webbplats.
Hammarby Sjöstadsverk Länk till annan webbplats.


Lunds universitet (IEA)

Avdelningen för industriell elektroteknik och automation (IEA) är en av tre avdelningar vid institutionen för Biomedicinsk Teknik på Lunds universitet. Sedan 1987 bedriver avdelningen internationellt erkänd forskning inom områdena monitorering, styrning, modellering, benchmarking och simulering av urbana vattensystem, främst inriktat på avloppsvattenrening för såväl kommunalt som industriellt vatten. Särskilt fokus ligger på process-, energi- och kostnadseffektivitet samt resursåtervinning och växthusgasprdouktion. Även anaeroba rötningsprocesser har under senare år blivit en allt viktigare del av verksamheten, liksom ledningsnät- och recipientmodellering. Avdelningen har ett mycket stort internationellt nätverk och har deltagit i flera större EU-finansierade forskningsprojekt. För närvarande leder IEA ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för en IWA Task Group avseende ”Benchmarking of Control Strategies for Wastewater Treatment Plants”, vilket har resulterat i en simuleringsplattform för avloppsreningsverk som idag används av ca 50 forskargrupper över hela världen.

Lunds universitet, avdelningen för industriell elektroteknik och automation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mälardalens högskola

Process- och resursoptimering (PRO) är en av MDH:s strategiska forskningsprofiler och hör till akademin för Hållbar samhälls- och teknikutveckling. Fokus ligger på att dels effektivisera befintliga processer, dels att utveckla nya processer. Exempel på processer vi arbetar med är optimering av aktivslamprocessen, lakvattenrening där absorption av metaller och fosfor m.m. i naturmaterial undersöks och biogasoptimering. Vi tittar t.ex. på hur fluiddynamiken i rötkamrarna kan optimeras för att öka gasutbytet. Matematiska modeller av processerna utnyttjas för diagnostik och modellbaserad styrning. Nya metoder för att kunna analysera sammansättningen på mikrofloran med avseende på artsammansättning görs för att kunna skapa nya förutsättningar för processoptimeringen.

Mälardalens högskola, process och resursoptimering


SLU

Forskningsgruppen för kretsloppsteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) forskar på teknik, system och processer som kan bidra till att sluta kretsloppen av växtnäring i samhälle och jordbruk på ett säkert, resurssnålt och miljövänligt sätt. Våra specialiseringar är miljösystemanalys samt teknik för hygienisering, kompostering, BDT-vattenrening och källsorterande avloppssystem. Vi jobbar både med att säkra kretslopp av näring mellan stad och land, i form av t.ex. komposterat eller rötat hushållsavfall, hygieniserat slam och inom lantbruket (mellan lantbrukare) i form av säkert hygieniserad gödsel, rötrest m.m. '

Samarbetet inom klustret kommer även att omfattar även institutionen för Mikrobiologi vid SLU, som länge jobbat bl.a. med nitrifiering och denitrifiering i såväl jord som avloppssystem.

SLU, gruppen för kretsloppsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppsala universitet

Avdelningen för systemteknik är en av 5 avdelningar vid Institutionen för informationsteknologi. Systemteknikavdelningen har en högt rankad forskning inom modellering, reglerteknik, signalbehandling och systemanalys. Ett viktigt tillämpningsområde är avloppsvattenrening där avdelningen haft verksamhet i drygt 15 år. Forskningen inom VA har behandlat en mängd olika aspekter med tonvikt på modellering, styrstrategier och optimering. Vi har tagit fram en JAVA-baserad simulator för reningsverk som har använts både för akademisk utbildning (nationellt och internationellt) samt för utbildning av VA-personal.

Uppsala universitet, avdelningen för systemteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast ändrad: 2018-01-05
NYHETER

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL