Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på reningsverkens totala miljöpåverkan

Syfte: Studiens syfte är att öka kunskapen om vilken effekt framtida utsläppskrav har på svenska reningsverks totala miljöpåverkan.

Projektmedlemmar: IVL, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, Mälarenergi, Lunds universitet

Startår: 2014

Forskningsområde: Nya utsläppskrav

Kort projektbeskrivning: Sveriges reningsverk kan vänta sig sänkta utsläppskrav på kväve och fosfor inom ramen för nya tillståndsprövningar i enlighet med ramdirektivet för vatten. Detta kommer kräva ombyggnationer och processanpassningar för svenska reningsverk. Exakt hur och i vilken omfattning nya utsläppskrav skulle påverka miljöpåverkan från svenska reningsverk utifrån ett systemperspektiv vet man idag inte. Sannolikt kommer det krävas åtgärder som innebär ökad resursförbrukning i form av exempelvis elenergi och kemikalier, vilket innebär en negativ miljöpåverkan.

Mål: Målet med detta projekt är att genom dynamisk processmodellering och LCA-modellering av nuvarande och framtida scenario för tre svensk reningsverk, skapa en bild av hur reningsverkets totala miljöpåverkan kommer att förändras vid införande av nya krav. Syftet med detta är att undvika ”suboptimering” ut ett miljöperspektiv då åtgärder vidtas för att uppfylla skärpta krav på utsläpp av kväve och fosfor till recipienten.

Senast ändrad: 2015-02-24

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL