Hygien och miljösystemanalys för avloppsprodukter som gödselmedel

Målet är att, med hjälp av studier av hygienisering och miljösystemanalys, bidra med kunskap om resurseffektiva och hygieniskt säkra återföringskedjor för växtnäring från avlopp till odlad mark. Ett viktigt delmål är att förbättra kunskapen om ammoniakhygienisering av avloppsslam. 

Projektledare: SLU

Projektmedlemmar: Samarbete med Uppsala Vatten och Avfall och Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt

Startår: 2010

Forskningsområde: Hållbar återföring av växtnäring och organiskt material till åkrar

Kort projektbeskrivning och mål:

  • Fortsatt utvärdering av tid- och temperatursambanden vid hygienisering av slam genom inblandning av urea eller ammoniak och/eller alkaliska kemikalier, som kaliumhydroxid, för att optimera gödselproduktionen och hygieniseringsprocessens säkerhet.
  • Genomförande av pilotstudier av slamhygieniseringen i större skala, utomhus.
  • Få ammoniakhygienisering godkänd som behandlingsmetod för produktion av klass A slam.
  • Att bidra till kompetenshöjning på medverkande reningsverk.
  • Att sprida kunskaper vidare till andra delar av VA-Sverige


Senast ändrad: 2015-02-24

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL