SMET - Separation av tungmetaller i kommunal avloppsrening

Syfte: Det finns många skäl till att öka kvaliteten på slam från svenska reningsverk, framförallt ur ett resursperspektiv. Fokus är att näringsämnen ska kunna användas för återföring till jordbruksmark, med så liten tillförsel av föroreningar som möjligt. Projektet undersöker insatser för att minska metallkoncentrationerna i slam vid reningsverk, bland annat genom att undersöka metoder för att separera metallerna. Ett alternativ som studeras är bärarbaserad adsorption, ett fysiokemiskt primärrenings-steg som alternativ till förfällning. 

Projektledare: Mälardalens högskola

Projektmedlemmar: Projektet drivs i samarbete med Eskilstuna Energi och Miljö och Mälarenergi

Startår: 2017

Forskningsområde: Metoder för hållbar slamåtervinning och återföring av växtnäring och organiskt material till produktiv mark

Kort projektbeskrivning: Projektet handlar om att hitta sätt att separera tungmetaller vid rening av kommunalt avloppsvatten för att förbättra slamkvaliteten och samtidigt minska belastningen på mottagande vattendrag.

Mål: Projektets mål är att: * Undersöka insatser för att höja värdet på slammet eller resurser ur slammet, t ex genom: metallseparering, eventuellt med bärarbaserad adsorption som ersättning till fällning * Utvärdera möjliga lösningar ur ett systemperspektiv

Senast ändrad: 2018-01-05

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL